Algemene verkoopvoorwaarden

separator
1 STE DEEL - ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING

ARTIKEL 1   : RESERVEREN
De reservering is overeengekomen tussen de verhuurder Ottevaere Emmanuel
wonende te Rue humont 71 – 7901 Theulain
- Telefoon: +32 475462225
- E-mail: lapitehistoire.ath@gmail.com
- Rekeningnummer: BE74143113412707

en de huurder wiens contactgegevens staan vermeld op pagina 1 van dit document.

Het contract is een toeristisch huurcontract. De korte duur van het contract vormt een essentiële voorwaarde zonder welke het contract niet zou zijn gesloten. De huurder kan zijn hoofdverblijf niet in het gehuurde gebouw vestigen.

De huurder gebruikt het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming en als een goede vader.
Hij is verplicht om de maximaal voorziene capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van dit contract, in fout van de huurder, voor het bedrag van de huur die definitief verworven is door de verhuurder.

De huurder verbindt zich ertoe zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.

ARTIKEL 2 : SLUITINGSVOORWAARDEN DEZE OVEREENKOMST
De huur wordt effectief door betaling van een aanbetaling van 30% van de prijs van het verblijf, te betalen op bankrekeningnummer BE74143113412707 binnen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van dit document.

De prijs van het verblijf is exclusief de huurwaarborg en eventuele andere toeslagen.

De prijs van het verblijf is exclusief de huurwaarborg en eventuele andere toeslagen.

De verhuurder koos stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com.
Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen:gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout...
In geval van problemen moet de klant zich enerzijds tot zijn bank en anderzijds tot de vestiging wenden om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen.

ARTIKEL 3 : BETALING VAN HET SALDO
Het resterende saldo, overeenkomend met 70% van de prijs van het verblijf, moet uiterlijk 8 dagen voor aankomst op bankrekeningnummer BE74143113412707 worden overgemaakt.

Indien de verhuurder de aanbetaling of het saldo niet binnen de toegestane termijn ontvangt, kan hij de huur per aangetekende brief of e-mail annuleren binnen 7 dagen na de datum voorzien voor de betaling van de aanbetaling of het saldo.

Bij meerdere huurders zijn de schulden en vorderingen gezamenlijk en ondeelbaar

ARTIKEL 4 : HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan.

ARTIKEL 5 : VERANTWOORDELIJKHEDEN - VERZEKERING
De huurder betrekt het pand als een goede vader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het gehuurde, de uitrusting en de grond die hem ter beschikking worden gesteld.Hij vergoedt de verhuurder alle door hem gemaakte kosten en verbindt zich ertoe om eventuele schade te melden. Door de woonruimte te huren, is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, ook in geval van brand (art 1732, 1733 en 1735 BW). Indien van toepassing (zie bijzondere clausules) heeft de huurder zijn huuraansprakelijkheid gedekt door een BRANDverzekering van het type GLOBAL, zowel voor huurrisico's (het gebouw) als voor de inboedel (meubels, enz.) die hem ter beschikking worden gesteld. Deze risico's kunnen gedekt worden door de uitbreiding "resort" van de BRANDverzekering van de huurder. De huurder wordt verzocht contact op te nemen met zijn verzekeraar om zijn contract te controleren.

ARTIKEL 7 : ANNULERING - VROEG VERTREK
Elke annulering dient per aangetekend schrijven of per e-mail aan de verhuurder te worden gemeld.

De huurder kan aan de verhuurder de overdracht van zijn huurovereenkomst voorstellen, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, aan een door hem aangewezen persoon die ermee instemt om onder dezelfde voorwaarden te contracteren.In dat geval wordt de borg geacht te zijn betaald door de verkrijger. De huurder kan de verhuurder ook voorstellen om een persoon te vervangen voor het genot van de accommodatie, terwijl hij de houder van het contract blijft, ook voor de duur ervan. Dit houdt in dat hij persoonlijk gebonden blijft aan al zijn aanvankelijke verplichtingen. De uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is vereist en betreft alleen de aangewezen persoon(en).

Als de annulering meer dan 15 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. In andere gevallen blijft een bedrag gelijk aan 50% van de prijs van het verblijf bij de verhuurder als schadevergoeding.
Deze vergoeding wordt verhoogd tot:
- 100% van de prijs van het verblijf als de annulering 7 tot 0 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt of als de huurder niet komt opdagen.

In geval van overmacht is echter geen schadevergoeding verschuldigd.

Indien de annulering te wijten is aan de verhuurder, kan de verhuurder de huurder accommodatie van dezelfde kwaliteit of van hogere kwaliteit aanbieden tegen de prijs van zijn reservering.
Bij gebreke van een dergelijk voorstel of in geval van weigering door de huurder, moet de verhuurder de huurder de betaalde borg terugbetalen evenals het saldo van de prijs van het verblijf indien deze reeds betaald is.

Indien de huurder niet komt opdagen binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract:
- het contract wordt nietig,
- de borg blijft bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de huurder te vorderen,
- de verhuurder kan beschikken over zijn eigendommen.

Het voortijdig vertrek van de huurder, om welke reden dan ook, houdt geen enkele terugbetaling - zelfs niet gedeeltelijk - van de prijs van het verblijf in.

ARTIKEL 8 : LAATSTE BETALING
Elk bedrag dat door de huurder verschuldigd is en niet betaald is tien dagen na de vervaldatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de verhuurder, een rente opleveren van 1% per maand vanaf de vervaldatum, de rente van elke begonnen maand de hele maand verschuldigd zijn.

ARTIKEL 9 : INVENTARIS
Aan het begin en aan het einde van het verblijf wordt een inventaris opgemaakt van de uitrusting van het gehuurde goed. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde en de uitrusting ervan aan te tonen.
De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is aansprakelijk voor verlies of schade. Elke discrepantie met de inventaris of anomalie moet uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger worden gemeld.

ARTIKEL 10: KLACHTEN
Elke klacht moet binnen de 8 dagen na het einde van het verblijf per aangetekend schrijven aan de verhuurder worden gericht. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.

Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw is gelegen bevoegd.


DEEL 2 e : ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE VERKOOP VIA DE ORC

ARTIKEL 1 : DOEL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gedaan met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

ARTIKEL 2 : AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen zijn te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief is. De klant machtigt ons om duidelijke materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

ARTIKEL 3 : PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

ARTIKEL 4: RESERVEREN
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit opzicht niet kan worden ingeschakeld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

SECTIE 5: RESERVERINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Nadat de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot validatie:de inbeslagname van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsaanvraag, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en tenslotte de validatie van de reservering door de klant.

ARTIKEL 6 : BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen.De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging samen. waar de klant zijn klachten kan indienen.

ARTIKEL 7 : HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, de klant, indien het contract een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- huisvesting anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

ARTIKEL 8 : RESPECT VOOR PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.